CoC Phichit (Continuity of Care Phichit) Version 2.0.010758
โปรแกรมการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดพิจิตร

 
: ()
 

ข้อมูลการส่งเยียมบ้าน ( )

*ระหว่างวันที่ : *ถึงวันที่ :

จำนวน บส. ที่ถูกส่งมาใน

ลำดับ
รพ.สต.
บส. ทั้งหมด
ยังไม่ได้รับ
รอเยี่ยม
ระหว่างเยียม
สิ้นสุดการดูแล
1
รวม 0

รายการเยี่ยมบ้าน ( ทั้งหมด )

วันที่ส่ง ชื่อ Diag Type รพ.ต้นทาง บส 1 Status *
แสดง

 

Continuity of Care Phichit © 2014

CoC Phichit Team © 2014